سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
عضو شورای فرهنگی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
دبیر هم اندیشی 
1385/08/24 
ادامه دارد 
برپائی کرسی های آزاد اندیشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1374/06/30 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن،کلام،فلسفه،حدیث 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1371/06/30 
ادامه دارد 
ادبیات عربی،علوم قرآنی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
عرفان در قرآن و روایات 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
عرفان تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1393/07/01 
 
اعجاز قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
علم النفس 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
تعلیم و تربیت اسلامی