تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
الهیات 
دانشگاه اراک 
0.00 
فوق لیسانس 
 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه اراک 
0.00 
دکترا 
 
علوم قران و حدیث 
علوم و تحقیقات تهران 
0.00