نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین
51 بازدید
محل نشر: مجله ادیان و عرفان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده قرآن ملائکه را تدبیر‌گر نظام عالم و مظهر توحید افعالی و دارای افعال گوناگون و‌ واسطه فیض پروردگار معرفی می کند. اما عهدین در مواردی مشترک با قرآن و در مواردی به گونه ای متضاد و متفاوت با یکدیگر به این امر پرداخته اند به گونه ای که شناخت درستی از ملائکه ارائه نمی شود. و لذا محقق سعی نموده است با رویکردی تطبیقی، از بعد لغوی و تفسیری این مسأله را بررسی نموده و پس از طرح دیدگاههای دانشمندان مسلمان و مسیحی و یهودی، با شاخصه هائی همچون: جامعیّت، احاطه وگستردگی معارف، شفّافیّت، غنی، استحکام مطالب و ظرفیّت جاودانگی، نقش ملائکه در تدبیر جهان را در قرآن و عهدین تبیین کند تا دینداران را در ساختن جامعه برتر دینی، اخلاقی و انسانی، یاری رساند. کلید واژه: تدبیر، عهدین، قرآن، ملائکه، مهیمن.