بررسی عرفان عملی در قرآن
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی اهواز
نام استاد/نام دانشجو : صدر زاده
این تحقیق به بررسی عرفان عملی در قرآن پرداخته و اثبات نموده است که عرفان اسلامی ریشه در قرآن کریم دارد. هدف ازاین پژوهش بررسی تعاریف و مفاهیم عرفانی در قرآن به منظور شناخت عرفان عملی و درک بهتر عرفان حقیقی می باشد.عرفان عملی در قرآن با تاکید بر مفاهیمی نظیر یقظه،توبه،توکل،صبر،رضا،تسلیم،توحید،بررسی شده است.