عدالت جنسیتی در عرفان اسلامی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: آزاد اسلامی اهواز
نام استاد/نام دانشجو : باوی
چکیده بررسی موقعیت زن و مرد در تمام شئون و عرصه ها و ثبوت این که جنسیت در سلوک ، هدایت ، شریعت ، طریقت و وصول به خدا هیچ نقشی ندارد و زنان زیادی در عرصه های عرفانی وجود داشته اند که نامشان بر تارک عرفان اسلامی می درخشد هدف این تحقیق است و معرفت تنها راه وصول به مقام فنا است و راه صحیح خدا شناسی خود شناسی است . « مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَهُ » و شناخت و معرفت ، جنسیت نمی شناسد زیرا چیزی که در این مسیر اعتلا می یابد روح است و روح از جنسیت آزاد است در این میان بهترین روش بررسی این مقوله همان راه روشنگر اسلام و قرآن می باشد . در عین حال چهره و جایگاه زن در اعصار مختلف در عرفان اسلامی نیز بررسی گشته است . تلاش این حقیر برای قابل قبول جلوه دادن شعار تساوی زن و مرد نیست و این رساله در صدد پیش کشیدن بحث های جنجالی نبوده بلکه انشاء الله با تلاش قابل تحمل سعی دارد تا نمودی از اندیشه عرفان اسلامی را در مسئله جنسیت ارائه دهد . کلید واژه ها : عدالت جنسیتی ، عرفان اسلامی ، قرآن ، اسلام ، ،ابن عربی .