بررسی حجاب های نورانی و ظلمانی از دیدگاه عرفان
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی اهواز
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : لطفیان
حجاب یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه محافل دینی عرفانی بوده و در مکتوبات عرفا به صورتی بسیار گسترده ولی پراگنده به این مبحث پرداخته اند. به طور کلی هر آنچه مانع رسیدن فیوضات و تجلیات حق تعالی به انسان می گردد و آدمی را از سیر به سوی حق و مشاهده ملکوت باز می دارد تحت عنوان حجاب می گنجد. عارفان برای آن اقسامی ذکر کرده اند که مهم ترین آن تقسیم به حجاب های ظلمانی و نورانی است. حجاب های نورانی بر اثر هبوط روح انسانی قبل از نزول آن در بدن دنیوی به وجود آمده اند. حجاب های ظلمانی، معاصی و گناهان و تیرگی ها و رذائل اخلاقی است که همواره مانع سیر و سلوک و رسیدن به کمال حقیقی او می شوند. خرق و ازاله این حجاب ها با ایمان به خدا و بهره گرفتن از هدایت های الهی و سیره نبوی (ص) و ائمه اطهار (ع) و به وسیله ریاضت ها و جهاد نفس ممکن است که بعد از خرق همه این حجاب ها می توان حق را به همه صفات و اسمائش کشف و شهود کرد.